តើអ្វីទៅជា MySQL Workbench ?

តើអ្វីទៅជា MySQL Workbench ?
តើអ្វីទៅជា MySQL Workbench ?

MySQL Workbench គឺជាឧបករណ៍បង្រួបបង្រួមសម្រាប់ស្ថាបត្យករមូលដ្ឋានទិន្នន័យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍និង DBAs ។ MySQL Workbench ផ្តល់នូវគំរូទិន្នន័យការអភិវឌ្ឍ SQL និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីនមេការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ការបម្រុងទុកនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ MySQL Workbench មាននៅលើ Windows, Linux និង Mac OS X។

 

MySQL Workbenc មានលក្ខណ៥ប្រភេទដូចខាងក្រោម

  • Design
  • Develop
  • Administer
  • Visual Performance Dashboard
  • Database Migration

Reference: https://www.mysql.com/products/workbench/